Onder begeleiders worden verstaan: coaches, trainers en anderen die een begeleidende rol vervullen binnen de Scimitars organisatie.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de topsporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de topsporter in zijn waardigheid aantast. Teven onthoudt de begeleider zich ervan verder in het privé-leven van de topsporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de topsporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige topsporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de topsporter niet en op een zodanige wijze aanraken dat de topsporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de topsporter en met de ruimte waarin de topsporter zich bevindt, zoals in een kleedkamer en komt niet in de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de topsporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) topsporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de topsporter geen informatie geven (de RTC-manager geven alle informatie) ,of (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de topsporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de topsporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 12. Voor klachten en opmerkingen over de uitvoering van deze gedragsregels is door Scimitars een vertrouwenspersoon aangesteld.

Vertrouwenspersoon: Mevr. E. van Lamoen.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Scimitars d.d. 15 november 2016)

Schuiven naar boven