Contributiereglement 2022
Voorstel Contributiereglement 2022, gebaseerd op eerder door de ALV van Scimitars vastgestelde
contributiereglementen.
Bij goedkeuring van dit contributiereglement 2022 komt deze in de plaats van deze eerder vastgestelde
contributie reglementen.
Ter goedkeuring aan de leden aangeboden op de Algemene Ledenvergadering van Scimitars d.d. 6
december 2021. Onder voorbehoud is de regeling goedgekeurd. Bekrachtiging zal plaatsvinden op de ALV
die in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden

 1. De Jaarcontributie
  De jaar contributie omvat de onderstaande elementen (a tot en met k):
  a. Voor Honkballeden per jaar € 1.086,- waarvan € 816,- onvoorwaardelijk.
  Het bedrag van € 270,- per jaar is voorwaardelijk en is (deels) verschuldigd en opeisbaar conform
  artikel 2. De onvoorwaardelijke contributie € 816,- te voldoen in 12 gelijke maandelijkse termijnen van
  € 68,- middels een automatische incasso, vanaf januari tot en met oktober van ieder jaar.
  Honkballeden volgen het Scimitars-programma en trainen 4 maal per week en spelen mee in de
  Instructional League.
  b. Niet in werking.
  c. Voor Seniorleden A (uitsluitend voor Scimitars leden die het volledige Scimitars
  programma hebben afgerond en inmiddels voor UVV of HCAW spelen): per jaar € 680,- te
  voldoen in 10 gelijke termijnen van € 68,- middels een automatische incasso, vanaf
  januari tot en met oktober van ieder jaar.
  Seniorleden A trainen minimaal 1 of 2 maal per week bij Scimitars en daarnaast bij UVV of
  HCAW, waar ze ook hun wedstrijden spelen. Een Scimitars Seniorlid A is volwaardig
  KNBSBS lid en behoud zijn NOC*NSF topsport status. Seniorleden A betalen géén
  contributie aan UVV of HCAW. Scimitars draagt 50% van de contributie af aan UVV of
  HCAW.
  d. Seniorleden B (uitsluitend ex Scimitars leden, die spelen bij UVV of HCAW en daar
  volledige clubcontributie afdragen): per jaar € 272,- (4 maandelijkse termijnen van € 68,-,
  van januari tot en met april)
  Seniorleden B trainen 1 of 2 maal per week bij Scimitars
  e. Voor Trainingsleden De onvoorwaardelijke contributie € 340,- te voldoen in 1 termijn van € 340,- of 10 gelijke maandelijkse termijnen van € 340,- middels een automatische incasso, vanaf november tot en met februari van ieder jaar. Trainingsleden volgen het Scimitars programma en trainen 2 maal per week.
  f. Niet in werking.
  g. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso dan dient het volledige
  bedrag van onder a, b, c, d of e genoemde in zijn geheel te worden overgemaakt aan
  Scimitars voor 1 januari van het betreffende jaar.

h. Spelers hebben de mogelijkheid om een locker te huren, de kosten hiervan bedragen
€ 50,- per jaar, te voldoen middels automatische incasso. Dit bedrag zal in januari
automatisch worden geïncasseerd.
i. Bij huur van een locker ontvangt de speler een sleutel in bruikleen, hiervoor is een borg
verschuldigd van € 10,-.
j. Indien voor de betaling van het huren van een locker geen gebruik wordt gemaakt van
automatische incasso dan dient het bedrag van € 50,- (+ € 10,- indien borg van
toepassing is) voor 1 januari van het betreffende jaar te worden overgemaakt aan
Scimitars.
k. Leden tekenen een spelersovereenkomst, de eventueel hieruit voortvloeiende financiële
verplichtingen zijn onderdeel van het Scimitars contributie reglement.

 1. De Voorwaardelijke contributie
  a. Honkballeden bouwen een voorwaardelijke contributie op, zoals vastgelegd in artikel 1 sub a.
  b. Scimitars heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse honkbalverenigingen
  (thans HCAW en UVV), hierna te noemen ‘2 e -club’ of ‘2 e -clubs’, en in deze
  samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat 2 e -clubs jaarlijks een bijdrage betalen aan
  Scimitars voor de opleiding van honkbalspelers door Scimitars. Als tegenprestatie voor deze
  jaarlijkse bijdrage aan Scimitars verwachten deze 2 e -clubs dat Scimitars Honkballeden na hun
  vertrek bij Scimitars zullen gaan spelen bij een van die 2 e -clubs.
  c. Indien een speler gaat spelen in de Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse (of vanaf
  2021: “1e klasse”) bij een vereniging, anders dan een 2e-club (hierna te noemen ‘de 3e-
  club’), dan is de speler verplicht de cumulatieve voorwaardelijke contributieschuld geheel of
  gedeeltelijk, een en ander conform artikel 3., te voldoen.
  d. De cumulatieve voorwaardelijke contributieschuld is direct en volledig opeisbaar op de dag
  dat de spelers wordt overgeschreven naar de 3 e -club en kent een betalingstermijn van 60
  dagen.
  e. Indien de speler gemotiveerd niet bij machte is de op dat moment opeisbaar geworden
  contributieschuld direct en geheel te voldoen zullen speler en Scimitars (dan wel de 2 e -club
  aan wie de contributieschuld conform artikel 4 is gecedeerd) in overleg treden om een voor
  beide partijen redelijke betalingsregeling te treffen.
  Indien speler van opvatting is dat Scimitars (dan wel de 2 e -club aan wie de contributieschuld
  conform artikel 4 is gecedeerd) ten onrechte volhardt in volledige en directe opeisbaarheid
  en/of geen medewerking verleent aan een redelijke betalingsregeling, kan de speler een
  beroep doen op de geschilprocedure conform artikel 6.
 2. De hoogte van de Voorwaardelijke contributie
  a. Indien de speler Scimitars verlaat en in het lopende kalenderjaar of in het 1 e kalenderjaar,
  volgende op het kalenderjaar waarbinnen hij Scimitars heeft verlaten, bij een 3 e -club gaat
  spelen is hij de volledige voorwaardelijke contributie verschuldigd aan Scimitars.
  b. Indien een speler Scimitars verlaat en in het 2e jaar kalenderjaar, volgende op het
  kalenderjaar waarbinnen hij Scimitars heeft verlaten, bij een 3 e -club gaat spelen is hij 66%
  van de voorwaardelijke contributie verschuldigd aan de 2 e -club, aan wie Scimitars deze
  voorwaardelijke contributieschuld heeft gecedeerd.
  c. Indien een speler Scimitars verlaat en in het 3e jaar kalenderjaar, volgende op het
  kalenderjaar waarbinnen hij Scimitars heeft verlaten, bij een 3 e -club gaat spelen is hij 33%
  van de voorwaardelijke contributie verschuldigd aan de 2 e -club, aan wie Scimitars deze
  voorwaardelijke contributieschuld heeft gecedeerd.
  d. Indien een speler Scimitars verlaat en in het 4e jaar of volgende kalenderjaar, resp.
  kalenderjaren, volgende op het kalenderjaar waarbinnen hij Scimitars heeft verlaten, bij een
  3 e -club gaat spelen is hij geen voorwaardelijke contributie verschuldigd.
 3. Cederen van de vordering
  a. Zodra de speler Scimitars verlaat en aansluitend lid wordt bij een 2 e -club, zal de door de
  speler opgebouwde cumulatieve voorwaardelijke contributieschuld conform art. 3:94 van
  het Burgerlijk Wetboek door Scimitars worden gecedeerd aan die 2 e -club.
  b. Scimitars en de 2 e -club zullen de overdracht van de voorwaardelijke vordering schriftelijk
  vastleggen. Scimitars zal daarbij bedingen dat;
  i. de voorwaarden voor opeisbaarheid conform artikel 2. van dit Reglement zullen
  blijven;
  ii. de hoogte van de voorwaardelijke vordering wordt afgebouwd conform artikel 3
  van dit Reglement;
  iii. de 2 e -club een verklaring, als bedoeld in artikel 5. sub a of sub b, op verzoek
  van een speler zal afgeven.
  iv. dat de 2 e -club zich op voorhand verbindt om de uitkomst van een gevoerde
  geschillenprocedure conform artikel 6 van dit Reglement te respecteren en na te
  komen, een en ander behoudens een andersluidend gerechtelijk vonnis.
  c. Scimitars zal speler schriftelijk informeren over het cederen van de voorwaardelijke
  vordering.
 4. Uitzonderingen op de Voorwaardelijke contributie
  a. In afwijking van artikel 2 is de speler geen Voorwaardelijke contributie verschuldigd indien de
  speler Scimitars of een 2 e -club verlaat en bij een 3 e -club gaat spelen, nadat alle 2 e -clubs
  hebben aangegeven geen passende plek (meer) te hebben in het hoogste team van die 2 e –
  club. Speler is gerechtigd hierover van die 2 e -clubs een schriftelijke bevestiging te verlangen.
  b. In afwijking van artikel 2 is de speler geen Voorwaardelijke contributie verschuldigd indien de
  speler bij een 3 e -club gaat spelen omdat hij van opvatting is dat hij binnen het hoogste team
  van de 2 e -club onvoldoende speeltijd krijgt, de 2 e -club ‘onvoldoende speeltijd’ erkent én alle
  andere 2 e -clubs hebben aangegeven geen passende plek te hebben in hun hoogste team.
  Speler, 2 e -clubs en Scimitars beseffen dat ‘onvoldoende speeltijd’ niet kwantificeerbaar is,
  omdat dit mede samenhangt met de veldpositie van de speler (wel/geen werper, starter,
  relief-pitcher etc.) én van de specifieke samenstelling van het hoogste team van de 2 e -club op
  dat moment. Indien speler een beroep doet op dit artikel 5 sub b en de 2 e -club ‘onvoldoende
  speeltijd’ niet erkent, zullen speler en de 2 e -club dit voorleggen in een geschillenprocedure
  conform artikel 6 en de uitkomst van de geschillenprocedure respecteren en nakomen,
  waarbij de uitkomst tevens een gedeeltelijke Voorwaardelijke contributie kan zijn.
  c. In afwijking van artikel 2 is de speler geen of gedeeltelijke Voorwaardelijke contributie
  verschuldigd, indien de uitkomst van een geschillenprocedure Partijen daartoe aanwijst.
 5. De Geschillenprocedure
  a. Zowel speler, een 2 e -club of het bestuur van Scimitars kunnen een geschillenprocedure
  opstarten, uitsluitend ingeval van;
  i. onenigheid over (de uitvoering van) artikel 2. sub e (betalingsregeling)
  ii. onenigheid over (de uitvoering van) artikel 5. sub b (onvoldoende speeltijd)
  b. Een verzoek tot een geschillenprocedure dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan
  aan het bestuur van Scimitars.
  c. Het bestuur van Scimitars zal de overige betrokken partijen (speler en/of 2 e club) informeren
  over de ontvangst van het verzoek en daarbij de ontvangen motivatie overleggen.
  d. De overig betrokken partijen (speler en/of 2 e club en het bestuur van Scimitars) worden in de
  gelegenheid gesteld hun tegen-motivatie op schrift te stellen en die binnen 3 weken na
  ontvangst van het verzoek schriftelijk in te dienen bij het bestuur van Scimitars.
  e. Het bestuur van Scimitars zal een Algemene Ledenvergadering uitschrijven, welke plaats zal
  vinden binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek. Aan de oproep tot de ALV zullen de
  ontvangen schriftelijke motivaties worden gevoegd.

f. Gedurende de termijn van 6 weken zal de invordering van de Voorwaardelijke
contributieschuld worden geschorst.
g. Ter ALV zullen de betrokken partijen (speler, bestuur van Scimitars en eventueel de 2 e -club)
aanwezig zijn en ieder hun schriftelijke motivatie mondeling kunnen toelichten.
h. De leden van Scimitars (exclusief de betrokken speler of diens wettelijk vertegenwoordiger,
indien deze speler ten tijde van de procedure nog lid is van Scimitars) besluiten bij gewone
meerderheid over beslechting van het geschil, waarbij;
i. de hoogte van de te betalen Voorwaardelijke contributieschuld niet hoger kan zijn
dan conform dit Reglement en niet lager kan zijn dan € 0,00, en
ii. de leden oordelen met inachtneming van de belangen van alle partijen, dus ook die
van 2 e -clubs.

i. Niets in dit Regelement ontneemt een der betrokken Partijen het recht om een onverhoopt
geschil voor te leggen aan de bevoegde Rechtbank.

Subsidie

Ouders en verzorgers met een krappe beurs kunnen bij de overheid financiële ondersteuning aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina “Maatschappelijke ondersteuning“.

Schuiven naar boven